• [wpstatistics stat=usersonline]
 • [wpstatistics stat=visitors time=today]
 • [wpstatistics stat=visits time=today]
 • [wpstatistics stat=visitors time=yesterday]
 • [wpstatistics stat=visits time=yesterday]
 • [wpstatistics stat=visitors time=total]
 • [wpstatistics stat=visits time=total]
 • wp_statistics_useronline()
 • wp_statistics_useronline() Hiển thị số người đang online.
  wp_statistics_visitor(time) Hiển thị tổng số người truy cập.
  wp_statistics_visit(time) Hiển thị tổng số lượt truy cập
  wp_statistics_pages(time,uri,id) Hiển thị tổng số lượt truy cập của một trang nào đó.
  wp_statistics_uri_to_id(uri) Lấy số ID của trang hiện tại (áp dụng cho post type).
  wp_statistics_get_top_pages() Lấy danh sách các trang nhiều.
  wp_statistics_get_uri() Lấy đường dẫn của trang hiện tại đang xem.
  wp_statistics_searchengine(provider, time) Hiển thị tổng số lượt truy cập từ máy tìm kiếm.
  wp_statistics_ua_list() Lấy danh sách các User Agent truy cập vào website.
  wp_statistics_useragent(agent) Lấy số lượt truy cập của một User Agent nhất định.
  wp_statistics_platform_list() Lấy danh sách các nền tảng sử dụng của người truy cập.
  wp_statistics_platform(platform) Hiển thị lượt truy cập dựa theo một nền tảng sử dụng nhất định.
  wp_statistics_agent_version_list(agent) Lấy danh sách phiên bản của User Agent.
  wp_statistics_agent_version(agent, version) Lấy tổng số lượt truy cập dựa theo phiên bản User Agent.
  wp_statistics_searchengine_list(all) Lấy danh sách các máy tìm kiếm có lượt truy cập vào website.
  wp_statistics_searchword_query (search_engine) Lấy truy vấn tìm kiếm của người dùng tìm thấy nội dung của bạn trên máy tìm kiếm theo tên máy tìm kiếm nhất định.
  wp_statistics_searchengine_query (search_engine) Returns the SQL query portion to find all search engine results for a given search engine
  wp_statistics_searchengine_regex (search_engine’) Trả về kết quả kiểu regex (biểu thức chính quy) của các trang nhận được truy cập từ máy tìm kiếm.
  wp_statistics_countposts() Danh sách số lượng post có trên website.
  wp_statistics_countpages() Danh sách số lượng page có trên website.
  wp_statistics_countcomment() Danh sách số lượng bình luận có trên website.
  wp_statistics_countspam() Danh sách số lượng bình luận spam có trên website.
  wp_statistics_countusers() Danh sách số lượng người dùng có trên website.
  wp_statistics_lastpostdate() Ngày cuối cùng có đăng bài.
  wp_statistics_average_post() Lấy số lượng post trung bình của website.
  wp_statistics_average_comment() Lấy số lượng bình luận trung bình của website.
  wp_statistics_average_registeruser() Lấy số lượng người dùng trung bình của website.